Visionsmanifest

Visionsmanifest mot fossilgasexpansion

Världen över lever människor med klimatförändringarnas konsekvenser. Tiden för klimatomställning är nu, och vi har inte en sekund att förlora. För att åstadkomma en snabb global omställning krävs att länder som Sverige går före och därför är det helt orimligt att det planeras minst åtta nya importterminaler för fossilgas i svenska hamnar.

Detta vill vi se istället för de planerade fossilgasterminalerna:

Ett fossilfritt Sverige – på riktigt

I vårt framtida Sverige finns ingen fossilgas, kol eller olja. Vi försörjer oss (både hushåll och industri) med förnybar energi från det egna närområdet med hänsyn till människor och miljö. För det krävs förbud mot all fossil utvinning, infrastruktur och import, samt en massivt minskad energiförbrukning.

 

Färre transporter & hållbara bränslen

I vårt framtida Sverige är slit- och slängsamhället ett minne blott, och vi ser en drastiskt minskad godstrafik. På vägen dit måste sjöfarten sänka sin bränsleåtgång (med hjälp av t.ex. segel) samt minska sina partikelutsläpp (genom t.ex. eldrift i kustnära vatten, lågsvavlig olja och filter). Snarast möjligt måste dock all godstrafik ställas om till hållbara drivmedel, med hänsyn till såväl utsläpp som biologisk mångfald.

 

Rättvis hamn, trygg försörjning

I vårt framtida Sverige har vi makt över vårt eget arbete. För det krävs goda arbetsvillkor, en skyddad strejkrätt och inflytande över den gröna omställningen av våra arbeten. När arbete som koncept förändras (i form av t.ex. kortare arbetsdagar, basinkomst, gröna jobb) ska ingen bli utan försörjning.

 

Energidemokrati för alla

I vårt framtida Sverige utgår energiprojekt från folkets vilja och sker i linje med klimatvetenskapen – fritt från storbolagens påverkan. Medborgarna är energiproducenter, inte energikonsumenter: Energin ägs gemensamt snarare än av bolag med vinstintresse. Till detta Sverige är de människor som vill leva här varmt välkomna, snarare än gruvbolag och andra exploatörer som kommer för att suga ut den välfärd och natur vi lever på.

 

En färdplan med konkreta steg mot denna vision bör tas fram av olika aktörer gemensamt – där medborgare och civilsamhälle får säga sitt, utan Swedegas och gaslobbyns inblandning. Om inte politikerna axlar ansvaret att initiera en sån process, blir vi tvungna att göra det.

Mvh,
Fossilgasfällan

Fotograf: Roman Kutzowitz

Fotograf: Roman Kutzowitz

Till den extra nyfikna läsaren