Fossilgas är orättvist

Fossilgas är ett orättvist bränsle!

Fossilgas är, som det går att läsa mer om här, fossil energi som är lika klimatkasst som olja och kol. Fossilgas har inte bara stor klimatpåverkan – utan påverkar människor och samhällen där den utvinns och där befintlig och pågående byggen av infrastruktur sker. Här kan du läsa mer om de stora orättvisorna som uppstår i samband med gasutvinning och infrastruktur samt höra berättelser från de som kämpar på plats.

Utvinning

Utvinning av fossilgas kan ske på flera olika sätt, antingen konventionellt eller icke-konventionellt. Icke-konventionella sätt betyder mer aggressiv och djup borrning i jordskorpan för att komma åt gasen. Fracking är en speciellt omdebatterad, icke-konventionell metod för att exploatera fossilgas där företag genom sprängning och högt tryck av kemikalie-blandat vatten utvinner fossilgas. Oavsett hur fossilgasen utvinns krävs stora resurser och landytor vilket ofta resulterar i att fossilbolagen bakom exploateringen roffar åt sig mark och vatten från lokalbefolkning, något som kallas land grabing och water grabing.[1]

Utvinning av fossilgas påverkar också vattenreservoarer i närheten av utvinningsplatserna, både grundvatten och ytvatten. Vid utvinningen så läcker det ofta metan ut i vattnet och därigenom blir vattnet kontaminerat. När fracking används som metod läcker de även kemikalier som används ut i vattnet.[2] Här kan ni se ett videoklipp där det genom gasutvinning har läckt så mycket metan att en person kan tända eld på vattnet som kommer ur kranen:

Men det är inte bara vattnet blir kontaminerat, själva utvinningen (speciellt fracking) kräver enorma mängder vatten.[2] Fossilgasutvinning är alltså en industri som roffar åt sig land och vatten från folket, och lämnar tillbaka det förstört och förgiftat! Genom att bygga infrastruktur för import av fossilgas är Sverige med och ökar denna utvinning.

Klimatpåverkan

Fossilgas är ett fossilt bränsle och bidrar därför till klimatförändringarna när det förbränns, något du kan läsa mer om här.

När det kommer till klimatpåverkan finns det en djup orättviseaspekt även här. De som har bidragit minst till klimatförändringarna är de som idag redan drabbas hårds (och i framtiden med stor sannolikhet kommer att lida mest av) detsamma.[3]

De förespråkande argumenten för fossilgas är ofta att vi får mindre partikelutsläpp här i Sverige vid förbränningen, det som händer är att vi förskjuter utsläppen till platserna där gasen utvinns och lämnar folket och miljön där med problemen. Vidare argumenterar fossilgasförespråkare att klimatpåverkan är lägre vid användandet av fossilgas,, men när vi ser till fossilgasens klimatpåverkan ur desslivscykeln (från utvinning till förbränning), och räknar in både metanutsläpp och koldioxidutsläpp, visar forskningen att klimatpåverkan är minst lika stor för fossilgas (och ibland högre) som vid användning av kol och olja.[4] Vi måste använda ett helhetsperspektiv när vi ser på klimat-, miljö- och människopåverkan för att få en rättvis bild av fossilgasens totala påverkan. För att få ett rättvist perspektiv måste en se till påverkan under hela processen. Förespråkarna ser därför endast till fossilgasens påverkan vid självaste förbränningen och förskjuter utsläppen till andra delar av jorden och de som släpper ut minst fortsätter att lida mest av vår konsumtion av fossila bränslen.

Intervjuer med personer som kämpar mot orättvis fossilgas

Vi har träffat och pratat med personer som på olika platser i världen kämpar mot orättvisa fossilgasprojekt. Här nedan kan du se dessa intervjuer.

Roger Domingo är med och kämpar mot fracking i Sydafrika. Här hottas människors levebröd, rättigheter och närmiljö av utvinningen av fossilgas som sedan ska transporteras till Europa. När vi i Göteborg och Sverige satsar på utbyggnad av infrastruktur för fossilgas är det detta som vi stödjer och ökar. För när vi efterfrågar fossilgas ökar rovdriften av gasen i andra delar av världen.

Kevin Buckland är med och kämpar mot byggandet av en gasledning i Spaninen som går under namnet ”MidCAT”. Gasledningen ska transpotera gas från norra Afrika till Europa. Lokalbefolkningne kämpar emot orojektet, men det har påbörjats utan konsultation med lokalbefolkningen och de fick reda på projektet först när byggmaskinerna dök upp! Orättvis fossilgas ska transporteras genom orättvis infrastruktur upp till Europa.


[1] Old Story, New Threat:Fracking and the global land grab
[2] Environmental Impacts of Natural Gas
[3] Study: Climate change affects those least responsible
[4] Methane Emissions the greenhouse gas footprint of natural gas