Fossilgas är klimatkasst

Fossilgas, som andra ibland kallar naturgas, är fossil energi precis som kol och olja. Fossilgas är fossil energi som har skapats genom att organiskt material har samlats i lager långt nere i jordskorpan och efter miljoner år har ombildats till gas.

Fossilgas är metan

Huvuddelen av fossilgas utgörs av metan. Metan är en mycket potent växthusgas som jämfört med koldioxid (den mest omtalade växthusgasen) har 86 gånger större klimatpåverkan sett ur ett 20-årsperspektiv. [1] Det innebär att utsläpp av 1 ton metan bidrar lika mycket som utsläpp av 86 ton koldioxid till den globala uppvärmningen.

Det innebär att utsläpp av ett ton metan bidrar lika mycket som utsläpp av 86 ton koldioxid till den globala uppvärmningen.

När det kommer till fossilgasens klimatpåverkan är metan centralt eftersom hantering av fossilgas orsakar utsläpp av metan, ofta kallade “metanslipp”. Metanslippen sker längs fossilgasens hela livscykel, vid utvinning, transportering och förbränning. Det är i praktiken omöjligt att handskas med fossilgas utan att läckage uppstår, och det krävs att bara några få procent läcker längst fossilgasens livscykel för att fossilgas ska ha lika stor, eller till och med större, klimatpåverkan än olja och kol. [2]

Metans klimatpåverkan

När fossilgas förbränns ombildas metanet till koldioxid, ungefär 40 procent mindre koldioxid än vid förbränning av kol och 25 procent mindre än olja. När fossilgasens klimatpåverkan från både metanslipp och koldioxid räknas in är det tydligt att fossilgas bidrar lika mycket, om inte mer, till den globala uppvärmningen. (figur 1).
Mängd växthusgasutsläpp av frackad gas, konventionell gas, olja och kol när metan och koldioxid är inräknat (i gram CO2-ekvivalenter per MJ av producerad värme).
Figur 1: Mängd växthusgasutsläpp av frackad gas, konventionell gas, olja och kol när metan och koldioxid är inräknat (i gram CO2-ekvivalenter per MJ av producerad värme). Den svarta vertikala linjen i staplarna för frackad gas och konventionell gas visar den mest sannolika intervallen av påverkan. [3]

För att undvika katastrofala klimatförändringar enades världens länder år 2015 om ett klimatavtal, kallat Parisavtalet. Enligt Parisavtalet ska alla länder tillsammans jobba för minska våra utsläpp av växthusgaser och därmed förhindra att den globala medeltemperaturen inte stiger över 1,5–2 grader [4].
Detta lämnar oss med en krympande budget för hur mycket mer koldioxid och metan vi kan släppa ut, där fossila energikällor måste fasas ut och ersättas med förnybara [5]. Om vi vill nå våra klimatmål och hålla oss inom ramen för denna koldioxidbudget finns inte utrymme för mer infrastruktur för fossil energi. Det gör istället att vi låser in oss i ett fossilt beroende i ytterligare årtionden, där satsningar istället kunde gjorts på fossilfria alternativ.[1] Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura and H. Zhang, 2013: Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Sida 714.
[2] Howarth, R.W., 2014: A bridge to nowhere: methane emissions and the greenhouse gas footprint of natural gas. Energy Science & Engineering. Department of Ecology & Evolutionary Biology, Cornell University, Ithaca, New York 14853.
[3] Howarth, R.W., 2015: Methane emissions and climatic warming risk from hydraulic fracturing and shale gas development: implications for policy. Energy & Emission Control Technologies. Department of Ecology and Environmental Biology, Cornell University, Ithaca, NY, USA.
[4] United Nations Cimate Change: The Paris Agreement.
[5]Intergovernmental Panel on Climate Change: Climate Change 2014: Synthesis Report