Fossilgas är klimatkasst

Fossilgas är metan

Huvuddelen av fossilgas utgörs av metan. Metan är en mycket potent växthusgas som jämfört med koldioxid (den mest omtalade växthusgasen) har 86 gånger större klimatpåverkan. [1] Det innebär att utsläpp av 1 ton metan bidrar lika mycket som utsläpp av 86 ton koldioxid till den globala uppvärmningen.

När det kommer till fossilgasens klimatpåverkan är metan centralt eftersom hantering av fossilgas orsakar stora utsläpp av metan. Metanutsläppen sker längs fossilgasens hela livscykel, vid utvinning, transportering och förbränning. Det är i princip omöjligt att handskas med fossilgas utan att läckage uppstår längs vägen och det krävs bara att några få procent läcker under hela processen, från utvinning till förbränning, för att det ska ge stor klimatpåverkan. [2]

Metans klimatpåverkan

När metan förbränns bildas koldioxid, ungefär 40 procent mindre koldioxid än vid förbränning av kol och 25 procent mindre än olja. Dock väger inte dessa lägre utsläpp upp för alla metanutsläpp och fossilgasens klimatpåverkan är således minst lika stor som för kol och olja (figur 1).
Mängd växthusgasutsläpp av frackad gas, konventionell gas, olja och kol när metan och koldioxid är inräknat (i gram CO2-ekvivalenter per MJ av producerad värme).
Figur 1: Mängd växthusgasutsläpp av frackad gas, konventionell gas, olja och kol när metan och koldioxid är inräknat (i gram CO2-ekvivalenter per MJ av producerad värme). Den svarta vertikala linjen i staplarna för frackad gas och konventionell gas visar den mest sannolika intervallen av påverkan. [3]


[1] Myhre, G., D. Shindell, F.-M. Bréon, W. Collins, J. Fuglestvedt, J. Huang, D. Koch, J.-F. Lamarque, D. Lee, B. Mendoza, T. Nakajima, A. Robock, G. Stephens, T. Takemura and H. Zhang, 2013: Anthropogenic and Natural Radiative Forcing. In: Climate Change 2013: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Fifth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change [Stocker, T.F., D. Qin, G.-K. Plattner, M. Tignor, S.K. Allen, J. Boschung, A. Nauels, Y. Xia, V. Bex and P.M. Midgley (eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United Kingdom and New York, NY, USA. Sida 714.
[2] Howarth, R.W., 2014: A bridge to nowhere: methane emissions and the greenhouse gas footprint of natural gas. Energy Science & Engineering. Department of Ecology & Evolutionary Biology, Cornell University, Ithaca, New York 14853.
[3] Howarth, R.W., 2015: Methane emissions and climatic warming risk from hydraulic fracturing and shale gas development: implications for policy. Energy & Emission Control Technologies. Department of Ecology and Environmental Biology, Cornell University, Ithaca, NY, USA.