FAQ
Här svarar vi på en handfull vanliga frågor!

Fossilindustrin har börjat inse att satsningar på kol och olja hör till det förflutna. I ett sista försök att fortsätta tjäna pengar på miljöförstörande verksamhet har fossilbolagen börjat sälja in fossilgas som ett “miljövänligt” alternativ. Ett argument som används för detta är att fossilgas är ett så kallat övergångsbränsle i utvecklingen mot förnybar biogas, ett påhitt som många beslutsfattare gått på (läs mer bland frågorna längre ner). Därför ser vi nu satsningar som GO4LNG då aktörer – varav många egentligen vill göra gott – går i fällan att lägga resurser på nya fossilprojekt istället för verkliga klimatlösningar.

Vi menar att nya investeringar i någon form av fossila bränslen aldrig kan vara kompatibelt med en omställning till 100 procent förnybar energi. Nyinvesteringar i fossilgas gör istället att vi fastnar i ett förlängt beroende av fossila bränslen. Fossilgas är ett fossilt bränsle och det finns inga rena fossila bränslen. Kliv inte i fossilgasfällan!

Naturgas och fossilgas är samma sak. Fossilgasen är inte en förnybar energikälla utan är en fossil produkt som utvinns ur reservoarer i jordskorpan, antingen genom den kontroversiella metoden som kallas för fracking eller andra mer konventionella metoder. Ofta talas det om de tre fossila bränslena “kol, olja och gas” och då syftar “gas” på fossilgas. I vår kampanj använder vi alltid ordet fossilgas, då vi menar att naturgas är missledande medan fossilgas visar bränslets sanna jag.

Biogas är, i motsats till fossilgas, ett förnybart bränsle. Det skapas vanligtvis genom att bakterier bryter ner material som innehåller kol i en syrefri miljö.

LNG är en förkortning som står för Liquefied Natural Gas – alltså fossilgas i flytande form – och har framtagits, precis som all fossilgas, genom metoden fracking eller andra mer konventionella metoder. Fossilgas i gasform tar mycket stor plats och för att enklare kunna transportera den kyls den ned och omvandlas till LNG. För att gasen ska kondensera och bli flytande behöver den kylas ned, och hållas nedkyld vid en temperatur på ca -160 °C. LNG används alltså för att kunna transportera gas långa sträckor, men även som fartygsbränsle.

Huvuddelen av fossilgas utgörs av metan. Metan är en mycket potent växthusgas som jämfört med koldioxid (den mest omtalade växthusgasen) har 86 gånger större klimatpåverkan. (källa, sida 714) Det innebär att utsläpp av 1 ton metan bidrar lika mycket som utsläpp av 86 ton koldioxid till den globala uppvärmningen.

I vår kampanj är metan centralt eftersom hantering av fossilgas orsakar stora utsläpp av metan (fossilgas består till största delen av metan). Metanutsläppen sker längs fossilgasens hela livscykel, vid utvinning, transportering och förbränning. Det är i princip omöjligt att handskas med fossilgas utan att läckage uppstår längs vägen och det krävs bara att några få procent läcker under hela processen, från utvinning till förbränning, för att det ska ge stor klimateffekt. (källa)

När metan förbränns bildas koldioxid, ungefär 40 procent mindre koldioxid än vid förbränning av kol och 25 procent mindre än olja. Dock väger alltså inte dessa lägre utsläpp upp för alla metanutsläpp och fossilgasens klimatpåverkan är således minst lika stor som för kol och olja.
Mängd växthusgasutsläpp av frackad gas, konventionell gas, olja och kol när metan och koldioxid är inräknat (i gram CO2-ekvivalenter per MJ av producerad värme).
Figur. Mängd växthusgasutsläpp av frackad gas, konventionell gas, olja och kol när metan och koldioxid är inräknat (i gram CO2-ekvivalenter per MJ av producerad värme). Den svarta vertikala linjen i staplarna för frackad gas och konventionell gas visar den mest sannolika intervallen av påverkan.
Källa: Howarth (2015) Energy & Emission Control Technologies

GO4LNG är ett projekt som drivs av bolaget Swedegas (läs mer om Swedegas under frågan “Vad vet ni om Swedegas?”). Projektet sker även i nära samarbete med Göteborgs hamn (Göteborgs hamn ägs av Göteborgs stad och dess styrelse utgörs av politiska och fackliga ledamöter).

Planen är att bygga en ny fossilgasterminal i Göteborgs hamn, med tillhörande gasledning för att koppla ihop terminalen med det svenska gasnätet. Terminalen ska byggas i oljehamnen vid Göta älv, strax väster om Älvsborgsbron. Vad vi vet har varken terminalen eller gasledningen börjat byggas ännu. Terminalen planeras vara i drift i januari 2020 och den beräknade byggkostnaden för hela projektet är 100 miljoner euro. Den främsta motiveringen att genomföra projektet har varit de klimatfördelar som Swedegas och Göteborgs stad felaktigt tror att LNG och fossilgas har framför andra fossila bränslen, bland annat som fartygsbränsle.
some_text
Figur: Presentation av Swedegas 2016
some_text
some_text
Figurer: Från Swedegas hemsida om GO4LNG

Länsstyrelsen har redan bedömt att projektet lever upp till de krav som ställs i miljöbalken, så de har de miljötillstånd de behöver för bygget. Just nu ligger dock ansökan om koncession (tillstånd) enligt naturgaslagen för GO4LNG hos Energimarknadsinspektionen, Ei (länk till ärendet) . Fram till 20 mars 2017 kan remissinstanser och allmänheten skicka in sina synpunkter om huruvida tillståndet borde ges (läs mer under vår flik “Engagera dig!”). De yttranden som kommer in kan göra att Swedegas och Ei behöver utreda vissa punkter vidare. Därefter kommer Ei att fatta ett beslut i ärendet om huruvida de tycker att tillstånd bör ges, för att sedan lämna över ärendet till miljöminister Karolina Skog och regeringen som kommer att avgöra det slutgiltiga beskedet. Att skicka remissvar och sätta tryck på våra politiker är alltså två sätt att stoppa GO4LNG!

Vi vill bidra till ett klimaträttvist samhälle, en framtid då vi satt stopp för all utvinning och förbränning av kol, olja och fossilgas och lyckats bromsa klimatförändringarna.

Under lång tid har motståndet vuxit mot utvinning av fossila bränslen och det har aldrig varit större än idag. Nu framgår dock en oroande trend då vi ser energiomställningen röra sig från kol och olja till fossilgas – istället för till förnybara decentraliserade energikällor.

Genom att jämföra de reservoarer som finns av fossila bränslen med hur mycket växthusgaser som kan släppas ut konstaterar bland andra Oil Change International att ingen som helst ny infrastruktur för fossil energi bör byggas och att regeringar inte ska ge tillstånd för ny infrastruktur. (Källa) De har hittat att flertalet redan befintliga fossila utvinningskällor måste avvecklas innan de är tömda, speciellt i rika länder. (Källa) Därför vore bygget av en fossilgasterminal i Göteborgs hamn en helt orimlig utveckling ur klimat- och hållbarhetssynpunkt.

Genom kampanjen Fossilgasfällan gör vi motstånd mot denna destruktiva utveckling. Vi tänker spräcka fossilindustrins myter om fossilgasen och stå upp för klimaträttvisa.

Som du kan läsa nedan finns det många myter om LNG och fossilgas. I en tid då vi akut måste agera mot klimatförändringar är många på jakt efter bättre energilösningar – och andra är måna om att tillhandahålla dem. I det här fallet verkar det främst röra sig om beslut fattade utifrån missledande information i flera led.

Efter att ha läst projektets miljökonsekvensbeskrivning och andra dokument kan vi konstatera att de klimat- och miljökonsekvenser som beskrivs utgår från 1) inaktuella siffror och räknemetoder av metans klimatpåverkan och 2) endast utifrån utsläppen som sker på plats i Göteborg – det blundas för utsläppen av metan under dess hela livscykel, såsom utvinning, transport och förädlingsprocesser. Detta trots Göteborgs stads målsättning om att beräkna sin klimatpåverkan utifrån ett konsumtionsperspektiv (d.v.s. inte bara de utsläpp som sker inom Göteborgs/Sveriges gränser).

1) Den missledande fakta vi har hittat i dokumenten kring GO4LNG gäller metanets potens som växthusgas: Miljökonsekvensbeskrivningen utgår i sina uträkningar från att metan är en 23 gånger mer potent växthusgas än koldioxid. Enligt IPCCs rapport från 2013 är metan en 34 gånger starkare växthusgas än koldioxid ur ett hundraårsperspektiv och 86 gånger starkare ut ett tjugoårsperspektiv. IPCC skriver att det inte finns några vetenskapliga skäl till att använda hundraårsperspektivet. Istället bör ett tjugoårsperspektiv användas när klimatpåverkan från metan beräknas. Alltså, ett ton metan motsvarar 86 ton koldioxid i klimatpåverkan. (källa)

2) Eftersom de nödvändiga miljökonsekvensanalyserna inte inkluderar verksamhetens effekt på samhället och naturen i helhet, utan bara utvärderar de direkta lokala miljöeffekterna, blir inte den analys som ligger till grund för tillstånd komplett. Detta är problematiskt då klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser inte ser några nations- eller stadsgränser. Konsekvenserna av ökad konsumtion av fossilgas får konsekvenser globalt, vilket beslutsfattarna måste ta i beaktande.

GO4LNG fick nödvändiga tillstånd av Länsstyrelsen 2014. Det finns nu, med ny kunskap om fossilgasens effekter och Sveriges och Göteborgs nya ambitiösa klimatmål, skäl att omvärdera alla beslut och tillstånd i fallet GO4LNG.

Swedegas är ett infrastrukturföretag som investerar i energisystem. De äger och driftansvarar för det svenska stamnätet av gas. Bolaget är ett dotterbolag till det spanska bolaget Enagás och det belgiska bolaget Fluxy, vars (vinst)intressen alltså styr Swedegas förehavanden.

Sammanlagt har Swedegas ca. 40 anställda. Vi är övertygade om att dessa anställda vill planeten väl. Därför hoppas vi att företaget, när de upptäcker att fossilgas år 2017 inte längre kan betraktas som klimatsmartare än kol och olja, kommer att omvärdera sina planer på att bygga en fossilgasterminal och verka för ökad import av LNG.

Eftersom vi arbetar för en förnybar, hållbar och decentraliserad energiframtid hyser vi även en långsiktig önskan om att det svenska gasnätet inte ska styras av vinstintressen i en annan ände av Europa utan av människors behov på hemmaplan och med hänsyn till miljömässiga förutsättningar. Varken Enagás eller Fluxy har ett gott rykte vad gäller klimat-, miljö- och människohänsyn och de bör inte ha inflytande på energimixen här i Sverige.

Fluxys och Enagás har båda fingrarna i syltburken vad gäller ett flertal kontroversiella fossilgasprojekt i hela Europa. Här ser ni t.ex. en karta över Fluxys förehavanden:
En karta över Fluxys infrastruktur för fossilgas, där Swedegas gasnät i Sverige ingår. (fluxys.com)
Figur: En karta över Fluxys infrastruktur för fossilgas, där Swedegas gasnät i Sverige ingår. (fluxys.com)

Södra gaskorridoren (SGK) är en gasledning som, enligt Fluxys egen hemsida, ska försörja Europa med gas från Azerbajdzjan. SGK stöttar och legitimiserar därmed regimen i Azerbajdzjan, som brutit och fortsätter bryta internationella åtaganden vad gäller mänskliga rättigheter: Regeringen har kriminaliserat civilsamhällets arbete, journalister samt mänskliga rättighetskämpar. Ett exempel är Ilgar Mammadov, en före detta medlem av Advisory Board of the Natural Resource Governance Institute och medlem i ett transparens-initiativ, som arresterades år 2013 på grund av falska anklagelser. Han sitter ännu fängslad och publicerade nyligen (januari 2017) ett brev: “A letter from an inmate of the Southern Gas Corridor” . Han konstaterar där att internationella investeringar i utvinningen av fossila bränslen gör honom och andra politiska fångar i Azerbajdzjan till gisslan för regimen.

Förutom detta bidrar bygget av Trans Adriatic Pipeline (där Fluxys är stor delägare) och Trans Anatolian Pipeline till kränkningar av mänskliga rättigheter i länder som Turkiet, Grekland och Albanien. Dussintals klagomål har loggats hos EIB (European Investment Bank) vad gäller t.ex. tvångsinlösning av mark och låg kompensation för drabbade grupper i dessa länder.

Vi kan inte se bolag som Fluxys med blida ögon om vi vill stå upp för demokrati och mänskliga rättigheter.