Vad handlar detta om?

Under nedanstående flikar hittar du snabba svar på vad fossilgas och Fossilgasfällan handlar om.


Fossilindustrin har börjat inse att satsningar på kol och olja hör till det förflutna. I ett sista försök att fortsätta tjäna pengar på miljöförstörande verksamhet har fossilbolagen börjat sälja in fossilgas som ett “miljövänligt” alternativ. Ett argument som används för detta är att fossilgas är ett så kallat övergångsbränsle i utvecklingen mot förnybar biogas, ett påhitt som många beslutsfattare gått på. Därför ser vi nu satsningar som GO4LNG då aktörer – varav många egentligen vill göra gott – går i fällan att lägga resurser på nya fossilprojekt istället för verkliga klimatlösningar.

Vi menar att nya investeringar i någon form av fossila bränslen aldrig kan vara kompatibelt med en omställning till 100 procent förnybar energi. Nyinvesteringar i fossilgas gör istället att vi fastnar i ett förlängt beroende av fossila bränslen. Fossilgas är ett fossilt bränsle och det finns inga rena fossila bränslen. Kliv inte i fossilgasfällan!

Naturgas och fossilgas är samma sak. Fossilgasen är inte en förnybar energikälla utan är en fossil produkt som utvinns ur reservoarer i jordskorpan, antingen genom den okonventionella metoden som kallas för fracking eller andra konventionella metoder. Ofta talas det om de tre fossila bränslena “kol, olja och gas” och då syftar “gas” på fossilgas. I vår kampanj använder vi alltid ordet fossilgas, då vi menar att naturgas är missledande medan fossilgas visar bränslets sanna jag.

Biogas är, i motsats till fossilgas, ett förnybart bränsle. Det skapas vanligtvis genom att bakterier bryter ner material som innehåller kol i en syrefri miljö.

LNG är en förkortning som står för Liquefied Natural Gas – alltså fossilgas i flytande form – och har framtagits, precis som all fossilgas, genom metoden fracking eller andra mer konventionella metoder. Fossilgas i gasform tar mycket stor plats och för att enklare kunna transportera den kyls den ned och omvandlas till LNG. För att gasen ska kondensera och bli flytande behöver den kylas ned, och hållas nedkyld vid en temperatur på ca -160 °C. LNG används alltså för att kunna transportera gas långa sträckor, men även som fartygsbränsle.

GO4LNG är ett projekt som drivs av bolaget Swedegas. Projektet sker även i nära samarbete med Göteborgs hamn. Göteborgs hamn ägs av Göteborgs stad och dess styrelse utgörs av politiska och fackliga ledamöter.

Planen är att bygga en ny fossilgasterminal i Göteborgs hamn, med tillhörande gasledning för att koppla ihop terminalen med det svenska gasnätet. Terminalen ska byggas i oljehamnen vid Göta älv, strax väster om Älvsborgsbron. Vad vi vet har varken terminalen eller gasledningen börjat byggas ännu. Dock togs det första (symboliska) spadtaget 1 februari 2018. Terminalen planeras vara i drift i januari 2020 och den beräknade byggkostnaden för hela projektet är 100 miljoner euro. Den främsta motiveringen att genomföra projektet har varit de klimatfördelar som Swedegas och Göteborgs stad felaktigt tror att LNG och fossilgas har framför andra fossila bränslen, bland annat som fartygsbränsle.

some_text
Karta över Göteborg och Göta Älvs utlopp, med den planerade platsen för fossilgasterminalen inringad i rött. Källa: Presentation av Swedegas 2016.
some_text
Flygfoto över området i Göteborgs hamn med den planerade platsen för terminalen markerat i rött och gasledningen från terminalen ut till kajplatserna markerat i blått. Källa: Swedegas hemsida om GO4LNG.
some_text
3D-figur över hur terminalen planeras att se ut. Källa: Swedegas hemsida om GO4LNG.

Länsstyrelsen har redan bedömt att projektet lever upp till de krav som ställs i miljöbalken, så de har de miljötillstånd de behöver för bygget. Just nu, juni 2018, ligger dock ansökan om koncession (tillstånd) enligt naturgaslagen för GO4LNG hos Energimarknadsinspektionen, Ei (länk till ärendet) . Fram till 20 mars 2017 kunde remissinstanser och allmänheten skicka in sina synpunkter om huruvida tillståndet borde ges. De yttranden som kom in kan göra att Swedegas och Ei behöver utreda vissa punkter vidare. Därefter kommer Ei att fatta ett beslut i ärendet om huruvida de tycker att tillstånd bör ges, för att sedan lämna över ärendet till energiminister Ibrahim Baylan, miljöminister Karolina Skog och regeringen som kommer att ta det slutgiltiga beslutet.

Det finns mycket missvisande information och myter om LNG och fossilgas. I en tid då vi akut måste agera mot klimatförändringar är många på jakt efter bättre energilösningar – och andra är måna om att tillhandahålla dem. I det här fallet verkar det främst röra sig om beslut fattade utifrån missledande information i flera led.

Efter att ha läst projektets miljökonsekvensbeskrivning och andra dokument kan vi konstatera att de klimat- och miljökonsekvenser som beskrivs utgår från 1) inaktuella siffror och räknemetoder av metanets klimatpåverkan och 2) endast utifrån utsläppen som sker på plats i Göteborg – det blundas för utsläppen av metan under dess hela livscykel, såsom utvinning, transport och förädlingsprocesser. Detta trots Göteborgs stads målsättning om att beräkna sin klimatpåverkan utifrån ett konsumtionsperspektiv, dvs. inte bara de utsläpp som sker inom Göteborgs/Sveriges gränser.

1) Den missledande fakta vi har hittat i dokumenten kring GO4LNG gäller metanets potens som växthusgas: Miljökonsekvensbeskrivningen utgår i sina uträkningar från att metan är en 23 gånger mer potent växthusgas än koldioxid. Enligt IPCCs rapport från 2013 är metan en 34 gånger starkare växthusgas än koldioxid ur ett hundraårsperspektiv och 86 gånger starkare ut ett tjugoårsperspektiv. IPCC skriver att det inte finns några vetenskapliga skäl till att använda hundraårsperspektivet. Istället bör ett tjugoårsperspektiv användas när klimatpåverkan från metan beräknas. Alltså, ett ton metan motsvarar 86 ton koldioxid i klimatpåverkan. [1]

2) Eftersom de nödvändiga miljökonsekvensanalyserna inte inkluderar verksamhetens effekt på samhället och naturen i helhet, utan bara utvärderar de direkta lokala miljöeffekterna, blir inte den analys som ligger till grund för tillstånd komplett. Detta är problematiskt då klimatförändringar och utsläpp av växthusgaser inte ser några nations- eller stadsgränser. Konsekvenserna av ökad konsumtion av fossilgas får konsekvenser globalt, vilket beslutsfattarna måste ta i beaktande.

GO4LNG fick nödvändiga tillstånd av Länsstyrelsen 2014. Det finns nu, med ny kunskap om fossilgasens effekter och Sveriges och Göteborgs nya ambitiösa klimatmål, skäl att omvärdera alla beslut och tillstånd i fallet GO4LNG.